جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
آیین دادرسی کار

مقررات متفرقه قانون کار

مقررات متفرقه قانون کار (بخش اول)

مواد پایانی قانون کار از ماده 187 تا ماده 203 (ماده پایانی) به مسائل متفرقه کار می پردازد که در فصول قبلی قابل طرح نبوده است.

گواهی کار

کارفرمایان مکلفند در صورت درخواست کارگر، پس از پایان قرارداد کار، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.

کارفرمایان مکلفند در صورت درخواست کارگر، پس از پایان قرارداد کار، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.

مقررات متفرقه قانون کار 1

مقررات متفرقه قانون کار – تخصیص خوردگان قانون کار

مشمولین قوانین خاص

1 “””” اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری سابق (قانون مدیریت خدمات کشوری فعلی) و سایر قوانین خاص استخدامی و کارگران کارگاههای خانوادگی، مشمول مقررات قانون کار نمی باشند.

قانون کار کشاورزی
بخش کشاورزی

2 “””” بخش کشاورزی و فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان، نباتات، جنگلها و مراتع، پارکهای جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل، و کاشت داشت و برداشت و سایر فعالیتهای کشاورزی، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی از مواد قانون کار معاف گردد.

که این آیین نامه در زمینه معاف شدن فعالیتهای بخش کشاورزی از شمول قسمتی از مقررات قانون کار تا کنون به تصویب نرسیده است.

مقررات متفرقه قانون کار 2
مشاغل متفرقه با شرایط خاص

3 “””” مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل هوایی زمینی و دریایی، خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد یا درآمد آنها توسط مشتریان یا مراجعین تامین می شود و همچنین کارگرانی که کار آنها در ساعات متناوب انجام می گردد در آیین نامه هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصوی هیات وزیران خواهد رسید تعیین می گردد که در موارد سکوت و عدم تصویب این آیین نامه ها، مواد قانون کار حاکم می باشد.

متاسفانه از این آیین نامه های مورد نظر تا کنون فقط (آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات، مرخصی ها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود) مورخ 13/04/72 به تصویب هیات وزیران رسیده است.

کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر

4 “””” کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را حسب مصلحت می توان موقتا از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی نمود. آیین نامه معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از شمول موادی از قانون کار موضوع ماده 191 قانون کار مورخ 29/10/81 و نیز آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی، از شمول موادی از قانون کار مورخ 26/11/73 به تصویب هیات وزیران رسیده است.

مقررات متفرقه قانون کار (بخش اول)

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...