جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
ابلاغ اوراق دعوا

نحوه انجام ابلاغ در آیین دادرسی کار

نحوه انجام ابلاغ در آیین دادرسی کار:

ابلاغ به مخاطب

به موجب ماده 38 آیین دادرسی کار « مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد. »

بنابراین ابتدا مامور ابلاغ موظف است اوراق را به مخاطب ابلاغ، ابلاغ نماید.

ابلاغ به شخصیت حقیقی

منظور از مخاطب خواهان و خوانده یا نماینده آنان می باشد به همین جهت است که ماده 39 آیین دادرسی کار «در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می‌شود.

ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ به اصیل خواهد بود. » از نظر نحوه ابلاغ، برترین نوع ابلاغ زمانی است که ابلاغ به دست مخاطب برسد که این نوع ابلاغ را می شود یک نوع ابلاغ واقعی دانست.

ابلاغ به بستگان یا خادمان مخاطب

نحوه انجام ابلاغ در ماده 40 آیین دادرسی کار: طبق ماده 40 آیین دادرسی کار «هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعلام شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ابلاغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا اثرانگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید. »

حکم این ماده مخصوص به اشخاص حقیقی است و نحوه ابلاق به اشخاص حقوقی در ماده 42 به بعد پیش بینی شده است.

نحوه انجام ابلاغ در ماده 47 آیین دادرسی کار: مامور ابلاغ در وهله اول باید تلاش کند تا اوراق را به شخص مخاطب برساند، چنانچه ابلاغ به وی میسر نباشد در آن صورت به ابلاغ اوراق دعوا به بستگان یا خادمان او ابلاغ کند در ضمن مامور ابلاغ باید در نشانی اعلام شده به ابلاغ اوراق دعوا به اشخاص مزبور اقدام کند

بنابراین چنانچه مامور ابلاغ متوجه شود که نشانی اعلام شده، نشانی مخاطب نیست یا نشانی خوانده قبل از اولین ابلاغ تغییر پیدا کرده است، اگرچه بستگان مخاطب در نشانی مزبور باشند و مامور ابلاغ نتواند نشانی مخاطب را پیدا کند باید اوراق دعوا را عودت دهد تا خواهان نشانی صحیح خوانده را اعلام کند (اطلاق ماده 47 آیین دادرسی کار)

در خصوص بستگان باید ملاک مقرر در بند 2 ماده 79 آیین دادرسی کار را پذیرفت و بر اساس آن بستگان را شامل اقربای سببی یا نسبی تا درجه سوم از هر طبقه دانست.

در مورد واژه خادم نیز، خادم کسی است که با مخاطب ابلاغ رابطه خادمی و مخدومی دارد بنابراین می توان مستخدمین منازل و کارگران کارگاه و سرایدار را در زمره آن محسوب نمود.

الصاق اخطاریه زمانی که خوانده از دریافت اوراق خودداری می کند!

ابلاغ دعوتنامه وزارت کار

نحوه انجام ابلاغ در ماده 41 آیین دادرسی کار:طبق ماده 41 آیین دادرسی کار «هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند ، مامور ابـلاغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قید و امضا می‌نماید سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می‌نماید.

در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت کند. » 

مامور ابلاغ باید به طور متعارف نسبت به الصاق اوراق اقدام نماید یعنی به گونه ای که در عرف بتوان گفت که عمل الصاق به درستی انجام شده است در ضمن باید توجه داشت که فقط یک برگ از اخطاریه الصاق می شود و برگ دیگر اخطاریه به همراه سایر اوراق دعوا به اداره اعاده می گردد.

نحوه انجام ابلاغ در آیین دادرسی کار 1

ابلاغ به اشخاص حقوقی

به استناد ماده 588 قانون تجارت، اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی دارای اهلیت تمتع بوده و از تمامی حقوق مربوط به اهلیت به جز حقوقی که فی نفسه مخصوص انسان است برخوردارند لیکن اشخاص مزبور همانند برخی از اشخاص حقیقی دارای اهلیت استیفا نیستند، بلکه نماینده قانونی آنان باید به جای شخص حقوقی حقوق و تکالیف آنان را استیفا نماید.

ابلاغ به نمایندگان شخص حقوقی

نحوه انجام ابلاغ در ماده 42 آیین دادرسی کار:برابر با ماده 42 آیین دادرسی کار «هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد. »

نحوه انجام ابلاغ در ماده 43 آیین دادرسی کار:مطابق ماده 43 آیین دادرسی کار نیز «در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده ۴۲، اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رییس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد. »

بنابراین نیازی نیست چنانچه دعوا علیه شعب اشخاص حقوقی مطرح شود اوراق به بالاترین مقام سازمان ابلاغ شود بلکه ابلاغ به مدیر شعبه یا جانشین وی یا به رییس دفتر شعبه کفایت می کند.

نحوه انجام ابلاغ در ماده 44 آیین دادرسی کار:اگر چنانچه شخص طبیعی یا حقوقی ورشکسته باشد به استناد ماده 44 آیین دادرسی کار «در دعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد. » بنابراین تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ورشکسته وجود ندارد.

نحوه انجام ابلاغ در ماده 45 آیین دادرسی کار:برابر ماده 45 آیین دادرسی کار « در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحلال درآخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد. »

الصاق اوراق در نشانی اعلام شده

الصاق

نحوه انجام ابلاغ در ماده 46 آیین دادرسی کار:به موجب ماده 46 آیین دادرسی کار « چنانچه اشخاص مذکور در مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا اینکه مامور ابلاغ نتواند به دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده ۴۱ عمل خواهد شد.»

موارد خاص

ابلاغ در روزنامه کثیرالانتشار

نحوه انجام ابلاغ در ماده 47 آیین دادرسی کار:برابر ماده 47 آیین دادرسی کار « در صورتی که نشانی اعلام شده از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ، نشانی خوانده تغییر کند و مامور ابلاغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، مـامور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می‌نماید؛ در این‌مورد موضوع به طور کتبی به اطلاع خواهان می‌رسد و به وی ده روز مهلت داده می‌شود تا نشانی جدید را اعلام نماید،

روزنامه

در صورتی که خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگی‌کننده رد خواهد شد. »

نحوه انجام ابلاغ در ماده 48 آیین دادرسی کار:چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معیین نماید یا در مورد ماده 47 آیین دادرسی کار پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع رسیدگی کننده مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد.

تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. (ماده 48 آیین دادرسی کار)

نکته: انتشار اوراق دعوا در روزنامه باید به دستور مرجع رسیدگی کننده باشد.

ابلاغ به نشانی قبلی (مهم)

نحوه انجام ابلاغ در ماده 49 آیین دادرسی کار:به موجب ماده 49 آیین دادرسی کار « چنانچه در جریان رسیدگی هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را که از قبل اعلام داشته و یا از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگی‌کننده اطلاع دهد، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی، قانونی محسوب می‌گردد. »

در الحاق فصل دوازدهم به آيين دادرسي كار (آئین دادرسی الکترونیکی کار) در مواد122 الی 131 به بحث ابلاغ اختصاص یافته است.

ضمائم قانونی این پست:

نحوه انجام ابلاغ در آیین دادرسی کار 2

آیین دادرسی کار

آئین دادرسی الکترونیکی کار

قانون تجارت

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...