جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

جلب ثالث و ورود ثالث در دیوان عدالت ادری

جلب ثالث و ورود ثالث در دیوان عدالت ادری: در حقوق و آیین دادرسی مدنی دعاوی تقسیم می شوند به دعاوی اصلی و دعاوی طاری

دعاوی اصلی همان دعوایی است که خواهان ضمن تقدیم دادخواست علیه خوانده مطرح می کند اما دعوی طاری، دعوایی است که بر دعوای اصلی عارض شده است (ماده 17 آیین دادرسی مدنی)

دعوای جلب ثالث و ورود ثالث از انواع دعاوی طاری است که در دیوان عدالت اداری قابل طرح  است.

دعوای جلب ثالث

طبق ماده 54 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقدیم دادخواست جلب ثالث از ناحیه شاکی و اداره طرف شکایت امکان پذیر است.

طرح دعوای جلب ثالث از جانب شاکی

چنانچه شاکی جلب شخص حقیقی یا شخص حقوقی دیگری را غیر از طرف شکایت لازم بداند می تواند هم زمان با تقدیم دادخواست اصلی یا دادخواست جداگانه بعد از 30 روز از تاریخ ثبت دادخواست اصلی مطرح نماید.

برای تقدیم دادخواست جلب ثالث رعایت شرایط طرح دعوی از جانب شاکی ظرورت دارد و تقاضای جلب ثالث باید به موجب دادخواست باشد و رعایت شرایط دادخواست طبق مواد 16 تا 23 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تقدیم دادخواست جلب ثالث نیز ضرورت دارد.

طرح دعوی از جانب اداره طرف شکایت

به دلالت مفهوم و مدلول ماده 54 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اداره طرف شکایت نیز می تواند دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید که شرایط طرح دادخواست به شرح ذیل می باشد.

الف) اداره طرف شکایت باید تقاضای جلب ثالث را ضمن پاسخ به دادخواست مطرح کند و کلیه شرایط لازم جهت طرح دعوای اصلی برای تقدیم دادخواست جلب ثالث لازم الرعایه است.

ب) دادخواست جلب ثالث توسط طرف شکایت باید هم زمان با ارائه پاسخ و دفاعیه دعوای اصلی مطرح شود و طرح دادخواست جلب ثالث پس از ثبت لایحه دفاعیه طرف شکایت قابل استماع نخواهد بود.

ج) مجلوب ثالث می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی باشد.

د) دادخواست و ضمائم جلب ثالث باید به تعداد اصحاب دعوای جلب ثالث به علاوه یک نسخه باشد.

مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث

جلب ثالث و ورود ثالث در دیوان عدالت ادری 1

اگر شاکی قصد جلب ثالث داشته باشد می تواند در مهلتی که حداکثر آن یک ماه پس از ثبت دادخواست اصلی است به صورت دادخواست جداگانه یا ضمن همان دادخواست اصلی تقاضای خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم کند.

حال اگر طرف مقابل شکایت بخواهد که جلب ثالث انجام دهد، می تواند در حالی که به دعوا و شکایت خوانده پاسخ می دهد دادخواست جلب ثالث را تقدیم کند.

مرجع رسیدگی به دعوی جلب ثالث

دادخواست جلب ثالث به همان شعبه رسیدگی کننده دعوای اصلی ارجاع می گردد و شعبه مرجوع الیه مکلف است پس از وصل دادخواست جلب ثالث دستور تبادل دادخواست و ضمائم جلب ثالث و لایحه دفاعیه طرف شکایت در دعوای اصلی چنانچه واصل شده باشد با مجلوب ثالث تبادل نماید و چنانچه لایحه دفاعیه واصل نشده باشد فقط دادخواست و ضمائم و مستندات جلب ثالث را ارسال می نماید. برای این کار میتوانید از یک وکیل اداره کار کمک بگیرید.

جلب ثالث و ورود ثالث در دیوان عدالت ادری 2

ورود ثالث در دیوان عدالت ادری

طبق ماده 55 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در نزد شعبه دیوان برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوی ذینفع بداند می تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوی شده در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رای واصل شود

در زمینه تنظیم دادخواست می توانید از یک وکیل مجرب در این زمینه کمک بگیرید.

شرایط تقدیم دادخواست ورود ثالث در دیوان عدالت ادری

قرارداد کار

الف) دعوای ورود ثالث به موجب دادخواست باید اقامه شود و شرایط مقرر در مواد 16 تا 23 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

ب) تقدیم دادخواست ورود ثالث از جانب هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیر دولتی قابل استماع است.

ج) وارد ثالث باید ذینفع بوده و در دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل بوده یا موحق شدن یکی از طرفین دعوی را به نفع خود بداند، به عنوان مثال در دعوایی که کارگر به طرفیت اداره کار به خواسته اعتراض به رای هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما مطرح می کند کارفرما می تواند با ارائه دلیل مبنی بر وجود حق مستقل برای خود یا با این ادعا که محق شدن طرف شکایت به نفع اوست نسبت به طرح دادخواست ورود ثالث اقدام کند.

د) دعوی ورود ثالث باید به طرفیت طرفین پرونده اصلی مطرح شود.

اگر دعوی ورود ثالث به طرفیت یکی از طرفین دعوی اصلی مطرح شود دعوای مطروحه قابل پذیرش نبوده و مدیر دفتر باید به شاکی طبق ماده 28 قانون قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اخطار رفع نقص نماید.

ه) مهلت تقدیم دادخواست ورود ثالث تا تاریخ صدور رای می باشد و چنانچه قبل از صدور رای دادخواست ورود ثالث واصل شود شعبه مکلف به رسیدگی به وارد ثالث خواهد بود ولی در صورت وصول دادخواست بعد از صدور رای شعبه نسبت به صدور قرار رد اقدام می نماید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...