جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
lvh;c ;hvhl,cd

آموزش و اشتغال (بخش سوم)

آموزش و اشتغال (بخش سوم – اشتغال اتباع بيگانه)

اشتغال اتباع بيگانه

اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر با دارا بودن 2 شرط ذيل:

1.داشتن رواديد ورود با حق كار مشخص              2.دريافت پروانه كار

كارفرماياني كه اتباع بيگانه را بدون رعايت شرايط بالا به كار گيرند منطبق با ماده 181 قانون كار به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محكوم خواهند شد.

برخي از اتباع بيگانه نيازي به دارا بودن شرايط فوق را ندارند كه عبارتند از : كاركنان سفارتخانه ها با تاييد وزارت خارجه، كاركنان سازمان ملل و سازمانهاي وابسته با تاييد وزارت خارجه، خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط تعامل متقابل و تاييد وزارت ارشاد.

وزارت كار صرفا در صورت وجود شرايط ذيل (كه اين شرايط بايستي به تاييد هيات فني اشتغال برسد) با صدور رواديد ورود با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت مي نمايد:

1.عدم وجود اتباع ايراني آماده به كار واجد تحصيلات و تخصص مشابه.

2.تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال كار مورد نظر باشد.

3.از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايران استفاده شود.

آموزش و اشتغال (بخش سوم) 1

آموزش و اشتغال (بخش سوم) – حق تقدم اتباع بيگانه

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن قرارداد-کار-کلی.gif است

برخي از اتباع بيگانه داراي امتيازات انحصاري هستند كه وزارت كار مي تواند نسبت به صدور،‌تمديد و يا تجديد پروانه كار اين افراد اقدام نمايد:

1.اتباع بيگانه اي كه حداقل ده سال مقيم ايران باشند.

2.تبعه بيگانه داراي همسر ايراني.

3.مهاجرين كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت يا پناهندگي با تاييد وزارت خارجه و وزارت كشور.

مدت صدور، تمديد يا تجديد پروانه كار حداكثر يك سال خواهد بود.

در صورت ضرورت يا معامله متقابل با بعضي از دولتها، وزارت كار مي تواند پس از تاييد وزارت خارجه و تصويب هيات وزيران، بعضي از افراد را از پرداخت حق صدور، تمديد و يا حق تجديد پروانه كار معاف كند.

پس از قطع رابطه استخدامي تبعه بيگانه، كارفرما مكلف است ظرف حداكثر 15 روز مراتب را به وزارت كار اطلاع داده و تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف حداكثر 15 روز پروانه كار خود را در مقابل اخذ رسيد به وزارت كار تحويل دهد.

وزارت كار در صورت لزوم مي تواند اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلاح درخواست كند.

آموزش و اشتغال (بخش سوم) – شرايط اضطراري اشتغال متخصصان بيگانه

در شرايط اضطراري كه مصالح صنايع كشور، اشتغال فوري تبعه بيگانه را ايجاب نمايد وزير مربوطه مراتب را به وزارت كار اعلام نموده. و با موافقت وزير كار، بدون رعايت تشريفات اعلام شده، پروانه كار موقت براي حداكثر 3 ماه صادر مي شود كه تمديد آن نياز به تاييد هيات فني اشتغال اتباع بيگانه دارد.

استخدام كارشناسان و متخصصان بيگانه مورد نياز دولت پس از اعلام وزارت كار و سازمان استخدامي كشور، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود و صدور پروانه كار اين افراد نيز پس از تصويب مجلس توسط وزارت كار انجام خواهد شد.

كارفرمايان قبل از جذب كارشناسان بيگانه مكلفند از وزارت كار در خصوص امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايد.

آيين نامه هاي اجرايي مربوط به اشتغال اتباع  بيگانه با پيشنهاد وزارت كار، مورخ 24/03/71 به تصويب هيات وزيران رسيد. (برای مطالعه کلیک کنید)

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...