جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
p,hne khad hc ;hv

حفاظت فنی و بهداشت کار (بخش دوم – بيماريها و حوادث ناشي از كار)

حفاظت فنی و بهداشت کار (بخش دوم – بيماريها و حوادث ناشي از كار)

بیماریها و حوادث ناشی از کار


کلیه کارگاههایی که شاغلین آنها به اقتضای نوع کار در معرض بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه کارکنان آن واحد پرونده پزشکی تشکیل و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را بعمل آورند. متخلفان از این امر به مجازات مقرر در ماده 175 قانون کار محکوم می شوند.


به استناد ماده 88 قانون تامین اجتماعی بیمه شدگانی که در محیط کار با مواد زیان آور از قبیل گازهای سمی، اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل سالی یک بار از طرف سازمان تامین اجتماعی خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند که انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار کلا بر عهده کارفرمایان است.


اگر با تشخیص شورای پزشکی، فرد معاینه شده مبتلا یا در معرض ابتلا به بیماری باشد کارفرما مکلف است بدون کسر حق السعی، کار مناسب دیگری برای فرد تعیین نماید. در صورت مشاهده چنین بیمارانی وزارت کار مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت محیط کار می باشد. (تبصره های ماده 92 قانون کار)

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه


در صورت لزوم و به منظور جلب مشارکت کارگران و پیشگیری از حوادث و بیماریها، در کارگاههایی که وزارت کار و بهداشت ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و و بهداشت کار تشکیل خواهد شد. نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارت کار و بهداشت تهیه و ابلاغ خواهد شد. که این آیین نامه تحت عنوان (آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار) مورخ 11/04/74 در 7 ماده و 10 تبصره به تصویب وزرای کار و بهداشت رسید.

 در صورت لزوم و به منظور جلب مشارکت کارگران و پیشگیری از حوادث و بیماریها، در کارگاههایی که وزارت کار و بهداشت ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و و بهداشت کار تشکیل خواهد شد. نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارت کار و بهداشت تهیه و ابلاغ خواهد شد. که این آیین نامه تحت عنوان (آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار) مورخ 11/04/74 در 7 ماده و 10 تبصره به تصویب وزرای کار و بهداشت رسید.


در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را پیش بینی نمایند می تواند مراتب را به کمیته حفاظت فنی یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهد.
چنانچه کارفرما وقوع چنین حادثه یا بیماری را محقق نداند مکلف است دلایل و نظرات خود را به اداره کار محل اعلام نماید. بازرسین کار مکلفند در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی نمایند.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن قرارداد-کار-کلی.gif است


سایر مقررات


چنانچه در اثر عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار از سوی کارفرما حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و مجازاتهای مندرج در آن مسئول خواهد بود. (موضوع مواد 1 و 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 07/02/1339 مجلس شورای ملی سابق)
کارفرما مکلف است کلیه حوادث ناشی از کار را به صورت کتبی به اداره کار محل اطلاع دهد. (تبصره 1 ماده 95 قانون کار)


اگر کارفرما وسایل حفاظت فنی و بهداشت کار را در اختیار کارگر گذاشته باشد و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نداشته و در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار نافذ خواهد بود.

حفاظت فنی و بهداشت کار (بخش دوم – بيماريها و حوادث ناشي از كار)

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...