جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
حداقل مزد کارگر چقدر است

نحوه شكايت از اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي

نحوه شكايت از اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي : دادرسي كار در دومرحله ماهوي انجام مي شود،رسيدگي بدوي در هيات تشخيص و رسيدگي تجديد نظري در هيات حل اختلاف صورت مي پذيرد،بنابراين آرا هيات تشخيص كه نسبت به آن تجديد نظر خواهي صورت نگرفته و كليه آراي هيات حل اختلاف،قطعي و لازم الاجرا مي باشند،ليكن به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري،آراي مراجع حل اختلاف كار قابل شكايت و فرجام در ديوان عدالت اداري هستند.

رسیدگی فقط از بعد شکلی است

نحوه شكايت از اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي

آراي قطعي مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما صرفا از لحاظ شكلي قابل اعتراض و شكايت در ديوان عدالت اداري مي باشد و ديوان نيز مجاز به رسيدگي شكلي است.

در شرح نحوه شكايت از اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي به تعبيري ديگر چنانچه در نحوه رسيدگي و صدور راي تخلفي در مراجع حل اختلاف صورت گرفته باشد و قوانين و مقررات مربوط نقض شده باشد ديوان راي مورد نظر را نقض و حسب مورد به مرجع حل اختلاف هم عرض ارجاع مي نمايد.

بايد توجه داشت كه صرف شكايت از آرا قطعي هيات هاي حل اختلاف در ديوان عدالت اداري مانع اجراي احكام مذكور نخواهد شد مگر اين كه متقاضي به همراه دادخواست خود به ديوان،درخواست توقف اجراي حكم را نموده و ديوان نيز با آن موافقت كرده باشد.

نحوه شكايت از اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي 1

مدارک لازم

مداركي كه براي طرح درديوان عدالت اداري لازم است عبارت است از :

1)ارائه آراء هيات هاي تشخيص و حل اختلاف

2)در صورتي كه آراء هيات هاي تشخيص و حل اختلاف عليه شركت يا كارگاه توليدي يا كسبه صادر شده باشد،ارائه روزنامه رسمي با آخرين تغييرات براي شركت ها و پروانه اشتغال يا توليدي معتبر براي كارگاه ها و پروانه كسب معتبر براي كسبه الزامي است.

3)در صورتي كه راي هيات تشخيص به علت عدم اعتراض قطعي شده باشد ارائه گواهي قطعيت راي مذكور الزامي است.

پست دیگر در خصوص مدارک لازم جخت ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...